1. Общи положения
1.1. Консепт Студио ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Христо Смирненски” 6, ЕИК 201437371, предоставя аудиовизуалната медийна услуга по заявка ФИЛМИРА ("Доставчик на Услугата Филмира"), на уебсайт с адрес www.filmira.bg („Уебсайта ФИЛМИРА“ или „Уебсайта“) със съдържанието, което е достъпно на ФИЛМИРА през съответен период от време ("Услугата Филмира" или „Услугата“). Услугата Филмира съдържа филми, сериали, документални филми и други програми, включвани периодично и изцяло по преценка на Доставчика на Услугата ФИЛМИРА.
1.2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Доставчика на Услугата ФИЛМИРА и физическо лице, навършило 18 години (наричано по-долу "Потребител"). Потребителят получава достъп до съдържанието, налично на уебсайта ФИЛМИРА, след като Потребителят е създал свой профил, попълнил е всички необходими данни и е отбелязал, че приема Общите условия и Политиката за поверителност. Приемането им се счита за валидно Споразумение между Доставчика на Услугата ФИЛМИРА и Потребителя.
1.3. Филмите / програмите на уебсайта ФИЛМИРА са геолокирани в зависимост от лиценза на съответния филм / програма. В зависимост от коя държава Потребителят ползва Услугата, той ще вижда съдържанието с известни разлики.
1.4. Потребителите могат да използват Услугата ФИЛМИРА и при временно пребиваване в държавите-членки на Европейското икономическо пространство (наричани по-долу "ЕИП") в съответствие с Регламент 2017/1128 на Европейския парламент и Съвета относно трансграничната преносимост на услугите с онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Европейското икономическо пространство включва държави от ЕС, а също и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
1.5. Промените, модификациите или актуализациите на съдържанието на Услугата и други промени във външния вид на уебсайта ФИЛМИРА не се считат за изменение на Общите условия или на Услугата, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.
1.6. Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА има право да откаже да сключи договор или незабавно да прекрати договор с Потребител, ако Потребителят е извършил нарушение на Общите условия за ползване на Услугата ФИЛМИРА.
2. Регистрация, потребителско име и парола
2.1. За да може да ползва Услугата, Потребителят трябва да регистрира свой потребителски профил на уебсайта ФИЛМИРА, да има достъп до оборудване и интернет, и да направи плащане в съответствие с тези Общи условия за ползване.
2.2. Регистрацията на потребителски профил трябва да се извърши на адрес www.filmira.bg. След регистрация Потребителят получава линк за плащане на своя имейл. Плащането се извършва чрез системата на www.stripe.com като се използва кредитна / дебитна карта или друг начин на плащане, наличен на www.stripe.com. Данните, които предоставяте при плащане, се обработват и съхраняват от www.stripe.com и Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА няма достъп до тях. След извършване на плащането www.stripe.com го потвърждава и Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА предоставя на Потребителя достъп до Услугата.
2.3. Данните за достъп на Потребителя са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Потребителят съхранява своите Данни за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Потребителят носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез потребителския му профил.
2.4. Потребителят е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация.
3. Период на ползване на Услугата ФИЛМИРА
3.1. Месечен абонаментен план – Потребителят може да избере месечен абонаментен план, който изисква от него да заплати услугата за един месец. Ако преди изтичането на този месец Потребителят не се е отказал от Услугата, на същото число следващия месец абонаментът автоматично се подновява. Ако този ден не съществува в дадения месец, последният ден от съответния календарен месец е датата на плащането.
3.2. Годишен абонаментен план – Потребителят може да избере да заплати услугата на базата на годишен абонаментен план, тоест за една година. Ако преди изтичането на тази година Потребителят не се е отказал от Услугата, на същото число от същия месец на следващата година абонаментът автоматично се подновява. Ако този ден не съществува в дадения месец, последният ден от съответния календарен месец е датата на плащането.
3.3. В случай, че Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА подозира злоупотреба, той може незабавно да предприеме мерки за предотвратяване на такава злоупотреба, включително прекратяване на Споразумението.
4. 4. Такси и плащане
4.1. Таксите за Услугата се заплащат в съответствие с актуалните приложими цени, публикувани на уебсайта ФИЛМИРА. Приложимите такси ще бъдат на разположение на Потребителя, който ще може да се запознае с тях преди сключването на Споразумението.
4.2. Потребителят се съгласява на всяка падежна дата да поддържа в наличност достатъчно средства за заплащане на Услугата чрез избраните начини на плащане.
4.3. Ако Потребителят не поддържа в наличност достатъчно средства на датата на падежа за плащане, Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА ще преустанови достъпа на Потребителя до Услугата незабавно. Ако Потребителят не извърши плащане в срок от 7 дни, достъпът му до потребителския му профил ще бъде прекратен. Ако до 3 (три) години след това Потребителят поднови плащането на абонаментен план, същите условия остават в сила с новата дата на направеното плащане. При по-дълъг период на прекъсване Потребителят ще е необходимо да регистрира нов Потребителски профил.
4.4. Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.
4.4. Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА не носи отговорност за приложимия валутен курс или за други такси, начислявани от банката или от доставчика на платежни услуги. Моля, свържете се с избрания доставчик на платежни услуги за повече подробности.
5. Използване на Услугата
5.1. Потребителят може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Потребителят няма право и не може да насърчава, улеснява или да принуждава трета страна да направи следното: (а) да използва Услугата за търговска или обществена цел; (б) да използва Услугата за незаконна или неподходяща цел; (в) да копира / възпроизвежда, отдава под наем, продава, излъчва или по друг начин разпространява, редактира или в друга форма прехвърля или адаптира съдържание на Услугата; (г) да заобикаля, променя, премахва, преправя или по някакъв друг начин манипулира сигурността, криптирането или друга технология или софтуер, които са част от Услугата; или (д) по друг начин да използва Услугата в нарушение на законите за авторските права, други закони или тези Общи условия.
5.2. Потребителят има право да използва и регистрира Услугата на до пет (5) одобрени устройства, включващи компютри, мобилни телефони, таблети или други одобрени устройства Освен ако Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА не е определило друго, Услугата може да бъде стриймвана едновременно най-много на две (2) одобрени устройства.
5.3. Доколкото е позволено от приложимото право, Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да използва Услугата или за ограничаване на достъпа му до Услугата поради претоварване на интернет връзката или поради грешки или проблеми, свързани с компютри или други устройства, мрежи , електроника или комуникации, които са извън контрола на Доставчика на Услугата ФИЛМИРА.
5.4. Използването на Услугата в нарушение на този раздел 5 се счита за съществено нарушение на Споразумението, което може да доведе до незабавно прекратяване на услугата от Доставчика на Услугата ФИЛМИРА
6. Използване на Услугата от непълнолетни лица
6.1. Услугата не е предназначена за използване от деца без участието, надзора и съгласието на родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.
7. Използване на Услугата от непълнолетни лица
7.1 Споразуменията за абонамент за Услугата се сключват за период от един (1) месец или една (1) година и автоматично се удължават с по още един (1) месец или една (1) година, докато Потребителят или Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА не прекратят Споразумението съгласно настоящите Условия за ползване.
7.2 Начин на прекратяване Потребителят може по всяко време да прекрати Споразумението чрез наличния за това бутон в профила си, който е видим и на разположение през цялото време. Профилът ми ще остане достъпен за Потребителя в срок от 3 години, в които той ще може отново да активира чрез плащане абонаментен план. Ако Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА желае да прекрати Споразумението, той уведомява Потребителя по имейл. Споразумението се счита прекратено с изтичане на текущия месец от едномесечния срок на Споразумението или на текущата година от едногодишния срок на Споразумението. Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като Потребителят ще има достъп до Услугата до края на периода, за който е заплатил. Такси не се връщат и Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА не осигурява никакви компенсации за непълен месец на използване Услугата.
7.3. Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА има право да прекрати Споразумението с незабавно действие и едновременно с това да направи Услугата незабавно недостъпна за Потребителя, в който и да е от случаите, ако: (a) Потребителят забави плащане повече от 7 дни; (б) има основателни причини да се приеме, че Потребителят е неплатежоспособен; (в) има неразрешено използване на Услугата или съществуват разумни основания да се предположи, че се осъществява такова неразрешено използване ; (е) Потребителят е извършил друго съществено нарушение на Споразумението.
8. Право на отказ
Потребителят има право да се откаже от услугата в срок от 14 дни според Закона за защита на потребителите, чл. 55. При осъществяване на достъп до (получаване на) Услугата преди изтичане на 14-дневния срок за отказ от Споразумението, Потребителят губи правото си да се откаже от Споразумението в този 14-дневен срок според чл. 55 от ЗЗП.
9. Защита на авторските права
9.1. Материалите на уебсайта ФИЛМИРА и съдържанието на Услугата са защитени от Закона за авторското право, търговските марки и / или други закони за защита на интелектуалната собственост. Споразумението с Доставчика на Услугата ФИЛМИРА по никакъв начин не води до прехвърляне на Потребителя на право на собственост или каквото и да е право на интелектуална собственост върху съдържанието на Услугата или върху Услугата.
9.2. Потребителят няма право да извършва каквито и да било действия, които биха довели до нефункциониране, претоварване, повреда или смущение на Услугата. Потребителят няма право да възпрепятства използването на Услугата от друг Потребител.
9.3. Потребителят няма право да извършва действия с цел осъществяване на неоторизиран достъп до мрежи, компютърни системи, съдържание или информация, свързани с Уебсайта или Услугата. Нарушенията на тази разпоредба ще се считат за съществено нарушение на Споразумението, което, наред с другите последици, може да доведе до прекратяване на Споразумението с незабавен ефект.
10. Прехвърляне на права
Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА има право, с предварителното съгласие на Потребителя, да прехвърли своите права и задължения по Споразумението на друго дружество от същата група или на трета страна, за която разумно може да се очаква, че ще изпълни задълженията си по Споразумението по задоволителен начин.
11. Отказ от права
Ако Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА не упражни свое право, произтичащо от Споразумението или се въздържи от предприемане на действия срещу нарушаването на Споразумението от Потребителя, това не се счита за допускане на нарушението или бъдещи подобни нарушения и в никакъв случай няма да засегне правата на Доставчика на Услугата ФИЛМИРА по Споразумението.
12. Жалби и спорове
Ако Потребителят по някаква причина не е удовлетворен от Услугата, може да се свърже с Доставчика на Услугата ФИЛМИРА, използвайки данните за контакт, посочени в Раздел 13, или други данни за контакт, ако са налични на Уебсайта. Потребителят и Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА трябва първо да положат усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от Споразумението, по взаимно съгласие. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България. Като потребител, преди да подадете жалба до компетентния съд, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на потребителите.
13. Информация за контакт
Данни за контакт с Доставчика на Услугата ФИЛМИРА: support@filmira.bg
14. Информация за клиентите
14.1. Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА може да изпраща уведомления до Потребителя чрез електронна поща или публикация на Уебсайта в съответствие с приложимите закони.
14.2. Потребителят е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че ФИЛМИРА е изпълнило задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл адрес на Потребителя, независимо дали този адрес се използва от Потребителя или е неизползваем по други причини.
Последна актуализация: 29 май 2020 г.